இளம் உயிர்களுக்கு எமனாகும் வீதி மீறல்களும் அதிவேகமும்-சிறப்புக்கட்டுரை இணைப்பு!

இளம் உயிர்களுக்கு எமனாகும் வீதி மீறல்களும் அதிவேகமும்-சிறப்புக்கட்டுரை இணைப்பு!

மனித வாழ்வு சிறப்­பா­ன­தாக அமை­வது நெறி­மு­றை­க­ளும் விதி­மு­றைக­ளும் கடைப்­பி­டிக்­கப்­ப­டு­வ­தன் பின்­ன­ணி­யிலே தங்­கி­யுள்­ளது. எந்த நெறி­மு­றை­யும் அல்­லது விதி­மு­றை­யும் மீறப்­ப­டு­கின்­ற­போது, அங்கு பிரச்­சி­னை­க­ளும் இழப்­புக்­க­ளும் ஏற்­பட வாய்ப்­புக்­கள் இருக்­கின்­றன. 
“அள­வுக்கு மிஞ்­சி­னால்  அமிர்­தம் கூட நஞ்சு’’ என்று கூறப்­ப­டு­கின்­றது. நேரிய சீரிய வாழ்­வி­யல் முறையே உயர்­வான சமூக விழு­மி­யங்­க­ளைத் தோற்­று­விக்­கின்­ற­தாக அமை­யும்.  இதுவே ஒரு சமூ­கத்­தின் பண்­பி­ய­லை­யும் வெளிக்­காட்டி நிற்­கும். மதிக்­கப்­ப­டு­கின்ற வரை மிதிக்­கப்­ப­டா­மல் வாழ்­வி­யல் தொட­ரும்.
வீதி விதி­மு­றை­கள்
போக்­கு­வ­ரத்து மனித வாழ்­வோடு இரண்­ட­றக்­க­லந்த ஒரு வாழ்­வி­யல் முறை­யா­கும். நெறி­மு­றை­களை நாம் கடைப்­பி­டிக்­கின்­ற­போது வாழ்­வி­ய­லில் ஒழுக்­கம் மேலோங்­கிக் காணப்­ப­டும். குழப்­பங்­களோ பிரச்­சி­னை­களோ ஏற்­ப­ட­மாட்­டாது. இவ்­வாறே மனி­த­னின் வாழ்­வா­னது ஓரி­டத்­திலே இருந்து விடு­வ­தில்லை. பய­ணித்து மீண்­டும் அந்த இடத்தை வந்­த­டை­வ­தையே தொடர் வாழ்­வி­யல் செயற்­பா­டா­கக் கொள்­ளப்­ப­டு­கின்­றது. 
எனவே விதி­   மு­றை­களை முறை­யா­கக் கடைப்­பி­டித்­துப் பய­ணிக்­கும்­போது விபத்­துக்­கள் ஏற்­ப­டா­மல் காத்­தி­ட­லாம். அத்­து­டன் உள­நெ­ருக்­கீட்­டுக்­கும் ஆளா­கத் தேவை­யில்லை. விதி­மு­றை­கள் மீறப்­ப­டும்­பொ­ழுது விபத்­துக்­கள் உள­நெ­ருக்­கீ­டு­கள் சில­வேளை உயி­ரி­ழப்­பு­க­ளும் ஏற்­பட்­டு­ வி­டு­வ­தைச் செய்­தித் தாள்­கள் மூல­மாக அறி­கின்­றோம். 
அண்­மைக் கால­மாக அநேக இளம் உயிர்­கள் எமது மண்­ணின் வளங்­க­ளான பெறு­ம­தி­கள் இழக்­கப்­பட்­டுள்­ளன. இவை­கள் விதி­மு­றை­கள் மீறப்­ப­டு­வ­த­னா­லும் அதி­வே­கத்­தி­னா­லும் ஏற்­பட்­டவை என்­பதை இன்­னும் உணரா நிலையே எம்­மி­டையே காணப்­ப­டு­வது வேத­னைக்­கு­ரி­ய­தா­கும். 
இன்­றைய நிலை
இன்­றைய காலங்­க­ளில் வாக­னங்­க­ளின் அதி­க­ரிப்­பி­னால் போக்­கு­வ­ரத்து நெரி­சல்­கள் ஏற்­பட்ட வண்­ணமே இருக்­கின்­றன. ஒவ்­வொரு வீட்­டி­லும் குறைந்­தது நான்கு ஐந்து இரண்டு சில்­லு­வா­க­னங்­கள் இருக்­கவே செய்­கின்­றன. ஒவ்­வொ­ரு­வ­ரும் தத்­த­மது தேவை கருதி, தமது  வேலைத்­த­ளத்­துக்கு விரை­வா­கச் சென்று விரை­வா­கவே மீண்­டும் வரவேண்­ டிய சூழ்­நிலை ஏற்­பட்­டுள்­ளது.
 இத­னாலே வாக­னப்­பா­வ­னை­யா­னது  அதி­க­ரித்­துக் காணப்­ப­டு­வ­தால் விதி­மு­றை­கள் கடைப்­பி­டிக்­கப்­ப­டாத நிலை; விபத்­துக்­கள் உடல், உயி­ரி­ழப்­புக்­கள்  உள நெருக்­கீ­டு­கள் ஏற்­ப­ட­வும் கார­ண­மாக அமைந்து விடு­கின்­றன. நேருக்கு நேர் மோது­தல் பாத­சா­ரி­களை அடித்­துச் செல்­லு­தல் பின்­னால் சென்று  மோதித்­தள்­ளு­தல் இவை­கள் அடிக்­கடி நிகழ்­வ­ன­வாக இருக்­கின்­ற­தென்­றால் விதி­மு­றை­கள் சரி­யா­கக் கடைப்­பி­டிக்­காத நிலை என்­பதை,  ஏற்­றுக் கொள்ள  மறுப்­ப­வர்­களே அநே­கர் இருக்­கின்­றார்­கள். 
தம்­மில் பிழை இல்லை என்று மறுத்­து­ரைப்­ப­த­னால் பிழை­கள், பின்­பற்­றத்­த­வ­றிய விதி­மு­றை­கள் சரி­யென்­றாகிவிடாது. நீதி­மன்று, நியா­யத்­தீர்ப்பு, தண்­டம், தண்­டனை என்று வீணாக அலை­ய­வேண்­டிய நிலை­களே ஏற்­ப­டு­வ­தை­யும் காணக்­கூ­டி­ய­தாக இருக்­கின்­றன.
விபத்து ஏற்­ப­டா­மல் தடுக்­கும் சில வழி­மு­றை­கள் 
வாகன ஓட்­டு­நர் அதி­வே­கத்­தைக் குறைத்து வேகக் கட்­டுப்­பாட்­டு­டன் பய­ணித்­தல், ஒளிச் சமிக்­ஞை­கள், சைகை­களை மதித்­துப் பின்­பற்­று­தல், நிறக் குறி­யீ­டு­க­ளில் காட்­டப்­பட்­ட­வாறு கடைப்­பி­டித்து பய­ணித்­தல் பாத­சா­ரி­களை மதித்து நடத்­தல் அவ்­வாறு பாத­சா­ர­தி­க­ளும் மதித்து நடத்­தல், உரிய இடங்­க­ளில் குறிக்­கப்­பட்ட வேகத்­திலே உரிய வேளை­க­ளில் பய­ணத்­தில் எமது தேவை­கள்­போல மற்­ற­வ­ரின் தேவை­யை­யும் உயர்­வாக மதித்­துப் பய­ணித்­தல் – இவை போன்ற செயற்­பா­டு­களை விதி­மு­றை­களை மீறா­மல் செயற்­பட்­டால் போக்­கு­வ­ரத்து நெரி­ச­லின்றி, ஒழுங்கு முறை­யு­டன் விபத்­துக்­கள் ஏற்­ப­டா­மல் நெருக்­கீ­டு­கள், உயி­ரி­ழப்­புக்­கள் ஏற்­ப­டா­மல்  தவிர்த்­துக் கொள்­ள­லாம். 
இவற்­றைக் கடைப்­பி­டிக்க  யாவ­ரும் முற்­ப­டு­கின்­ற­போது பய­ணங்­களைப் பய­மின்­றித் தொட­ர­லாம்.
ஒழுங்கு முறை­கள்
பின்­பற்­றப்­ப­டாத ஒரு சில இடங்­க­ளில் மக்­க­ளின் செயற்­பா­டு­கள் இவ்­வாறு அமைந்து காணப்­ப­டு­கின்­றன. உ+ம் ஒளிச்­ச­மிக்ஞை உள்ள சந்­தி­க­ளில் ஒவ்­வொரு வீதிப் பகு­தி­யி­லும் ஒரு வெள்ளை நிற நிறுத்­தற் கோடும் இரண்டு இடை­வெளி மஞ்­சள் கோடு­க­ளும் போடப்­பட்­டுள்­ளன. இரண்டு மஞ்­சள் கோடு­கள் பாத­சா­ரி­கள் செல்­வ­தற்­கான  கோடு­கள். ஆனால் சில இடங்­க­ளில் வெள்­ளைக் கோட்­டைத்  தாண்டி இரண்­டா­வது மஞ்­சள் கோட்­டில் வாக­னங்­களை நிறுத்­து­கின்­றார்­கள்.
 இத­னால்  பாத­சா­ரி­கள் தமக்­கு­ரிய இடத்­தால் செல்­ல­மு­டி­யா­மல் அல்­லற்­ப­டு­வ­தைக் காண்­கின்­றோம். அத்­தோடு தமக்­கு­ரிய பச்சை வெளிச்­சம் ஒளி­ராத வேளை­யி­லும் தமது அவ­ச­ரத்­தால் திசை­மா­றிச் செல்­வ­தால் விபத்­தைச் சந்­திக்க வாய்ப்­புள்­ளது. பாத­சா­ரி­கள்  நடந்து செல்­லும் மஞ்­சள் கடவை (பல இடங்­க­ளில் தெளி­வற்­றுள்­ளது) களில் பாத­சா­ரி­கள்  செல்­லும் போது வாகன ஓட்­டு­நர்­கள் தரிக்­காது முன்­பின்­னாக வந்த வேகத்­திலே செல்­கின்­றார்­கள். இத­னாலே விபத்­தும் உயி­ரி­ழப்­பும் ஏற்­ப­டும். இப்­ப­டி­யான செயற்­பா­டு­கள் நிறுத்­தப்­பட வேண்­டும்.
எனவே வாகன ஓட்­டு­நர்­கள் ஒரு­வரை ஒரு­வர் மதிக்க வேண்­டும். பாத­சா­ரி­களை மதிக்க வேண்­டும், நிறச்சமிக்­ஞை­கள், ஒளிச் சமிக்­ஞை­கள  வேகக்­கட்­டுப்­பாட்டு குறி­யீ­டு­கள், இடக்­கு­றி­யீ­டு­கள், கடவைக் குறி­யீ­டு­களை மதித்து, வேகத்­தைக்­கு­றைத்து, விதி­ மு­றை­க­ளைக் கடைப்­பி­டித்­தால் விபத்­துக்­கள், இழப்­புக்­க­ளைத் தவிர்த்து, முறை­யான  பயப்­பீ­தி­யில்­லாத  பய­ணங்­களை மேற்­கொண்டு எம் வருங்­காலச் சந்­த­தி­யி­ன­ரும் விதி­ மு­றை­க­ளை­யும், நெறி­மு­றை­க­ளை­யும் கடைப்­பி­டிக்­கின்­ற­வர்­க­ளா­கச் செயற்­பட நாங்­கள் முன்­ன­ தா­ர­ண­முள்­ள­வர்­க­ளா­கச் செயற்­பட முன்­வ­ருவோம்.
– அன்ரனி பீற்றர்

Leave a Reply

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux