அல்லை பராசக்தி வித்தியாசாலைக்கு வித்திட்ட வள்ளல்!

திரு பொன்னம்பலம் சிதம்பரநாதர் அவர்கள்
அல்லை பராசக்தியின்
இலட்சினை

அமரர்திரு பொன்னம்பலம் சிதம்பரநாதர் அவர்கள்
ஆரம்பித்து வைத்த கல்விக்கூடத்திற்கு வயது
அறுபது வருடங்கள் ஆகி 2001 இல் வைரவிழா கண்டது.
எமது பாடசாலைக்கு விதையிட்ட,
வள்ளலுக்கு பழைய மாணவர்சங்கம் நன்றியுடன்
கைகூப்பி வணங்குகின்றது.

Leave a Reply