அல்லைப்பிட்டி கறண்டப்பாய் முருகன் ஆலய வருடாந்த அலங்கார 9ம்,8ம் நாள் திருவிழாக்களின் நிழற்படத் தொகுப்பு!

அல்லைப்பிட்டி கறண்டப்பாய் முருகன் ஆலய வருடாந்த அலங்கார 9ம்,8ம் நாள் திருவிழாக்களின் நிழற்படத் தொகுப்பு!

image-3f6940fd2830726e2b12f8a9d1fd21aba25a3a1d1df9db011090e5a1175d896e-V

 

அல்லைப்பிட்டி கிழக்குப் பகுதியில் அமைந்துள்ள,கறண்டப்பாய் முருகனின் வருடாந்த,அலங்காரத் திருவிழா கடந்த 28.08.2015 வெள்ளிக்கிழமை அன்று ஆரம்பமாகி நடைபெற்று வருகின்றது.

அல்லையூர் இணையத்தினால்  பதிவு செய்யப்பட்ட 9ம்,8ம்  நாள் திருவிழாக்களின் நிழற்படத் தொகுப்பினை கீழே இணைத்துள்ளோம்.

ஒன்பதாம்  நாள் திருவிழா உபயகாரர்கள்…

9.திரு.ஏகாம்பரம் அன்புக்கரன்+திரு.ஏகாம்பரம் வசிகரன் குடும்பத்தினர்

அல்லைப்பிட்டி கறண்டப்பாய் முருகனின் இதுவரை நடைபெற்ற-அனைத்துத் திருவிழாக்களையும்-ஆன்மீகம் என்னும் பகுதியில் அழுத்தி முழுமையாகப் பார்வையிடலாம்.image-5d8b0fd5c47ad6ff86b05c13052fdf9781bc757d1296a0d4ef42f8f17ef6a0d2-Vimage-4fe3693946f4c8ca94fe8eb962ce9e6c2d7a8dbcb5cef356a998ced9139ed421-Vimage-3a6bfcc12295a599de931e68bd561911de98907adfc6cf8bfcb2c1b8a6673f4e-Vimage-a24f4ed7551287482ec02df1dcb026ada900f67e787356c75fa713fd507f3390-Vimage-cba57f131814cf2a66088bfedeb8d7c5ad0af8ce6622b74c2f49492c5b19436b-Vimage-692c45704d86912ef6a847d52f9e1a7661b356537fb56e0ce6c274c30f8291db-Vimage-2477f14f33ffe5967806e4072e76d59897bda7d1a265dc6eb1d298307ce0ebda-Vimage-1c3761f64a2eff417d59fe5dff8ec7989d7b626cf6f54ae9215f275eea9b48c4-Vimage-1b75d886e73e33e6a0e0a816da428849192d7139f31ea832b933536b48bb6ef5-Vimage-02a6119232e54d40dcf839fae354774407d24e305db718aac3c8560062cf26e7-Vimage-5b1c773cc81e3e46f3292fc64354d115c60e1ba3bc626ec6981189bcf47e459a-Vimage-8e035a25a5a2b8afc92a766e2328652c59fdee9da91e6b1093a8139db9b62aba-Vimage-14fd2ac8bb7c00e5ae9a26ed989638c0daa695f9660ea8bfe9b597f4673d09f3-Vimage-b763971ff55e8b42496abdf931bdc514403f7ab18a3f2a9510a8bfebb9105f86-Vimage-9fd17f221b45116dfac2c7ac0a9b2491b7dc2baeae4998c1c5552b4915f7e655-Vimage-e07692e9ef9e91fae87b70df393db01b1fe4b5774e383c6a25fdeb273137dab0-Vimage-b1fead9c607af4b3ea10e9b1e8cc14d0c86e6764a694a8115cc2b5673ad8b582-Vimage-cd90475efdb64ac44267c968999f684deffd1ed7b25d4dce3a3c325a85fbbe65-V (1)image-e3755970b349091331261c6a3d7de558f16bf17f091b008dc103506ee1bba33a-Vimage-e6f16788452d2b1ed29b50089be92b9bca88325586febcf2c4e152fe298fb7f2-Vimage-db78f46f4ff50d0f4a7c5bcc5faf3e19e672a043703914193974bd2a61a68d18-Vimage-2aeedf0df151d9710398a5efa3a7165ad8e3f705b55a95e7afcf7fb60d8e5504-Vimage-72e56e25604a2aa17223d1ff263386ab00a5f30ad894710b10c0f3ffc36f2199-Vimage-1329efe4c2a91802699bb1075009701097802d5abee33cc0c797e102de3382f5-Vimage-4f65d63981cf92aae6435772eadf24deb01860b771fd2dfe00e9807e660d6423-Vimage-7a859972eea49efa43622b015209540bc2f1eecd7a8e2b8aadc6943b533fe62f-Vimage-6a8d7372e71d4bf4ad1e5e1452a22f18551fd82e44ec0c76227f8753e6d8bba6-Vimage-ba3f1cba013187972516678657add0328a28ee41e67796615c1aa0c80975aef0-V11950868_537698069713542_1663694828_n

அல்லைப்பிட்டி கிழக்குப் பகுதியில் அமைந்துள்ள,கறண்டப்பாய் முருகனின் வருடாந்த,அலங்காரத் திருவிழா கடந்த 28.08.2015 வெள்ளிக்கிழமை அன்று ஆரம்பமாகி நடைபெற்று வருகின்றது.

அல்லையூர் இணையத்தினால்  பதிவு செய்யப்பட்ட 8ம்  நாள் திருவிழாவின் நிழற்படத் தொகுப்பினை கீழே இணைத்துள்ளோம்.

எட்டா ம் நாள் திருவிழா உபயகாரர்…

திரு கி.இராஜலிங்கம் குடும்பத்தினர்

அல்லைப்பிட்டி கறண்டப்பாய் முருகனின் இதுவரை நடைபெற்ற-அனைத்துத் திருவிழாக்களையும்-ஆன்மீகம் என்னும் பகுதியில் அழுத்தி முழுமையாகப் பார்வையிடலாம்.

image-3f6940fd2830726e2b12f8a9d1fd21aba25a3a1d1df9db011090e5a1175d896e-Vimage-c990016f64aa2199edaedaa844dcc2538fc7ec9d720c2beeeb18b2122df37629-V 11992247_537698079713541_1764323274_n image-96a04a774fcf03fe81850eedc6cc1763ff111f2d0c434aaa0ee376f5027a78ca-V image-f028fe0de8dd21bc1fbd29d74a654ad098cd16d8ea64fc1160a0a2956e1cc31e-V image-fb1642e23d4587df3db5a63ceb54ff6e64e23bc653de40a222d679969463b896-V image-f1a2f218b069e7a42e595140bbf7cd1a6f8c3b99b88936236eaf7be029fda389-V image-5c20c5044903d8c1f365d70291b1f79e80529c04433c7f79b4c6256789193cc7-V image-8e035a25a5a2b8afc92a766e2328652c59fdee9da91e6b1093a8139db9b62aba-V image-e3755970b349091331261c6a3d7de558f16bf17f091b008dc103506ee1bba33a-V 11944852_537698349713514_1211685354_nimage-b95b46a4e79271191a4fecf96bc9a0381efbbefd337d6f6b7d05a1eec84068bd-V 11938037_537698366380179_156955957_n 11994410_537698713046811_1820019733_n 11992559_537698229713526_1050801556_n 11997268_537698656380150_907412600_n 11998044_537699276380088_521435229_n 11998785_537698133046869_2137938064_n 11938031_537698063046876_1342504138_n

Leave a Reply

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux